=== DangChuc.Com ===

Email : admin@dangchuc.com
Phone : 0908141024 – 0918141024
Skype : dangchuc - Facebook.com/dangchucqn
Address : Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam

www.dangchuc.com | 0908141024

LÃNH ĐẠO + ? = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Giao tiếp kém = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Nhân viên không nghe = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Nhân viên nghe nhưng không phục = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Nhân viên không “yêu” có thể được nhưng nếu bị ghét = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Nói nhân viên không tin = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Không giữ được người tài = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Định hướng sai = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Đánh giá sai năng lực nhân viên = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Đặt nhân viên sai vị trí công việc = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Thiếu tôn trọng nhân viên (tính từ bác bảo vệ đến cô lao công) = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Bảo thủ không chịu lắng nghe = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Suốt ngày la mắng nhân viên = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Hứa thật nhiều nhưng cũng thất hứa thật nhiều với nhân viên = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Không gương mẫu = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Không thích nhận trách nhiệm, thích đổ lỗi = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Không dám mạo hiểm = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Trượt dốc đạo đức = LÃNH ĐẠN

LÃNH ĐẠO + Không biết chăm sóc bản thân, gia đình, bạn bè = LÃNH ĐẠN

(ST/Tổng hợp)
Www.Dangchuc.com

Trả lời

Your email address will not be published.*
*
*